Navn, hjemsted og virkeområde:

§ 1 Foreningens navn er "Lokalhistorisk Forening i Fladså", dens hjemsted er Næstved Kommune, og dens arbejdsområde er Everdrup, Snesere, Hammer, Vester Egesborg, Mogenstrup og Næstelsø sogne i Næstved Kommune.

Formål:

§ 2 Foreningens formål er:

  • at fremme kendskabet til og styrke den almene interesse for lokal­områdets historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier.
  • at indsamle arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, ting, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til lokalområdet, dets borgere, foreninger, virk­somheder og institutioner i fortid og nutid med henblik på registrering, bevaring og tilgængeliggørelse i Fladså Arkiv, der er en filial af Næstvedegnens Arkiv.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem afholdelse af møder, kurser og udstillinger mv.

 

§ 3 Det indsamlede materiale betragtes som offentlig ejendom, og dets forbliven som sådant garanteres.

§ 4 Lokalhistorisk Forening i Fladså samarbejder med andre arkiver/foreninger og beslægtede institutioner, og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

Medlemmer:

§ 5 Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som støttemedlemmer med rettigheder svarende til ét medlemskab.


Generalforsamling:

§ 6 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de lokale aviser, eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

 

§ 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

       1. Valg af dirigent. 

       2. Beretning. 

       3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

       4. Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent. 

       5. Indkomne forslag

       6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

       7. Evt.

Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller når 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 8 uger efter at begæring herom er fremsat og skal indkaldes med motiveret dagsorden og i øvrigt som til en ordinær generalforsamling.

 

§ 9 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret har enhver, som har betalt sit kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt dette begæres.

 

Bestyrelse:

§ 10 Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse bestående 9 medlemmer. Desuden vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen vælges for 2 år, således at 4 henholdsvis 5 af disse er på valg hvert år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tilgodeses så vidt muligt alle dele af lokalområdet.

 

§ 11 Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt. Der føres protokol over møderne.

 

Arbejdsplan:

§ 12 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en arbejdsplan og et budget og overholdelsen heraf.

 

Økonomi:

§ 13 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

 

§ 14 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Foreningen forpligtes ved formandens eller kassererens underskrift.

 

§ 15 Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningen oprettet konto i et pengeinstitut.

 

§ 16 Foreningen kan yde støtte til nyanskaffelser i Fladså Arkiv, enten ved indkøb af ting til arkivet eller ved økonomisk tilskud.

 

Vedtægtsændringer:

§ 17 Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske ved simpelt   stemmeflertal ved to på hinanden, med mindst to ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.

 

Opløsning:

§18 Ved foreningens ophør skal eventuel formue anvendes til andet lokalhistorisk arbejde efter generalforsamlingens beslutning.

 

Ikrafttræden:

§ 19 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Nærværende vedtægter afløser vedtægter af 15. august 1979, ændret på generalforsamlingerne d. 19. marts 1991 og d. 16. april 1991.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 21. marts 2007 og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 12. april 2007.

Ole Krogh Jensen                  Helmer Jacobsen

     Formand                                  Dirigent